Освіта в Словаччині
Спортивна гімназія в Кошице

Športové gymnázium začalo svoju činnosť 1.9.1982. Dôvodom jeho zriadenia  bol všeobecný záujem o školu, ktorá by talentovaným športovcom poskytla kvalitné gymnaziálne vzdelanie a súčasne by vytvorila podmienky na zabezpečenie náročnej športovej prípravy svojich žiakov. Dôkazom napĺňania kvalitnej športovej prípravy žiakov školy sú dve významné ocenenia, ktoré škola dostala v šk. roku 2012/2013 pri príležitosti 30.výročia svojho založenia:

  • Plaketa primátora mesta za rok 2013 za podiel pri úspešnom vzdelávaní a výchove talentovaných športovcov a za šírenie dobrého mena mesta Košice a Slovenska.
  • Cena Mestskej časti Košice-Západ za 30-ročnú činnosť zameranú na vzdelávanie a výchovu talentovaných športovcov.

Ministerstvo školstva školu ocenilo niekoľkokrát titulom „ Škola roka“ za dosahovanie športových výsledkov v školských súťažiach a organizovanie školských športových súťaží. Škola je kolektívnym členom Olympijského klubu Košice,  spoluorganizátorom vedomostných a športových aktivít organizovaných SOV .

Škola participuje na výchove k olympionizmu a šíreniu olympijských ideálov. Na tento účel aktívne využíva Sieň olympizmu so vzácnymi exponátmi, dokumentujúcimi históriu a súčasnosť najmä košického športu. Sieň je prístupná nielen žiakom školy, ale aj širokej verejnosti a žiakom iných škôl.

Športové gymnázium zabezpečuje vzdelávanie v nasledovných študijných odboroch:

7902 J 77 gymnázium – šport,  8-ročné štúdium

7902 J 77 gymnázium – šport,  4-ročné štúdium

Škola realizovala medzinárodný projektComenius  a národné projekty  „ Moderné vzdelávanie – digitálne vzdelávanie pre všeobecno-vzdelávacie predmety“, Elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva“, „Zvyšovanie kvality vzdelávania na základných a stredných školách s využitím elektronického testovania“.

Kapacita školy umožňuje výučbu v 21 kmeňových triedach s kapacitou 540 žiakov. Okrem kmeňových tried disponuje škola 12 odbornými učebňami a jazykovým laboratóriom. Súčasťou školy je internát, jedáleň a  regeneračné centrum, ktoré plne slúži našim žiakom. K dispozícii majú aj školský bufet s dennou prevádzkou od 7.30 hod do 14.30 hod. a automat na výdaj mliečnych nápojov. V budove školy sa nachádza aj psychologická poradňa. Škola je vybavená bezpečnostným kamerovým systémom.

Našu školu navštevujú športovo nadaní žiaci  nielen z Košického kraja, ale aj ďalších  regiónov Slovenska.  Prvoradým cieľom školy je vytvorenie optimálnych podmienok pre gymnaziálne štúdium športovo talentovaných žiakov. Škola zabezpečuje športovú prípravu a vzdelávanie v kmeňových športoch: atletika, hádzaná, gymnastika, futbal, plávanie, fitnes, športová streľba, zápasenie, vzpieranie, vodné pólo, basketbal, bedminton, stolný tenis, ľadový hokej, karate, volejbal. Okrem toho zabezpečuje vzdelávanie aj v individuálnych športoch- krasokorčuľovanie, in-line korčuľovanie, jazdectvo a golf. Presadzujeme moderné formy tréningov a výučby, využívame skúsenosti medzinárodných kontaktov.

Škola organizuje jazykové  a športové kurzy, brigády, regeneračné pobyty či sústredenia v zahraničí.

Presadzujeme moderné formy tréningov a výučby, využívame skúsenosti medzinárodných kontaktov.

Škola aktívne a cieľavedome rozvíja všetky prístupné formy spolupráce so sociálnymi partnermi, športovými klubmi a širokou verejnosťou. Pravidelne organizuje Deň otvorených dverí, SOČ, poznávacie exkurzie, imatrikuláciu, Vianočnú akadémiu a zahraničné a domáce exkurzie Londýn, Oswienčim, Krakov.

Vo výchovno-vzdelávacom procese využíva škola moderné osobné počítače s pripojením na internet, notebooky,  tablety, dataprojektory  a interaktívne tabule.

Absolventi študijného zamerania šport majú možnosť získať maturitnou skúškou odbornú spôsobilosť tréner II. kvalifikačného stupňa v zvolenom druhu športu.

Významní absolventi školy – olympionici:

Jozef Palatinus –zápasenie, Jaroslav Jokeľ – vzpieranie, Igor Kováč –atletika, Klaudia Kinská – gymnastika, Milan Haborák – atletika, Marcel Matanin – atletika, Veronika Sabolová – sánkovanie, Miriam Bobková –atletika, Jana a Dana Velďákové – atletika, Samuel Piasecký – športová gymnastika, Barbora Brémová – ľadový hokej

Súčasné naj-talenty, reprezentanti SR:

Nikola Seničová –  vzpieranie ( majsterka Európy),  Romana Čisovská – tenis, Pavol Mach – golf, Gabriela Briškárová , Filip Švec – teakwondo, Ľubomír Bučko, Roman Vojtko – športová streľba.

Задати питання